Ow   - Waterschappen

De onderstaande bedrijven hebben aangegeven tot deze bedrijfsoort te behoren.
Over Bouwnetwerk.com

Logo Bedrijfsnaam Plaats Vakgebied Omschrijving


Hoogheemraadschap van de
Alblasserwaard en de Vijfh.

Gorinchem

ca

Zorgt voor de dijken, de wegen, de waterkwaliteit en het beheer van de waterwegen


Waterschap Brabantse Delta

Breda

ca

Zuivert afvalwater


Hoogheemraadschap van Delfland

Delft

ca

Water ís leven!


Waterschap De Dommel

Boxtel

ca

Transporteert de zuivering van afvalwater en zorgt voor de juiste hoeveelheid oppervlaktewater


Wetterskip Fryslân

Leeuwarden

ca

Zorgt voor kwaliteit van het oppervlaktewater


Waterschap Groot Salland

Zwolle

cl

Beheert het watersysteem in West-Overijssel


Waterschap Groot-
Haarlemmermeer

Hoofddorp

ca

Zorgt voor het waterkwantiteitsbeheer


Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Purmerend

ca

Samenwerkende schappen: Hollands Kroon, Groot-Geestmerambacht, Uitwaterende Sluizen, Westfriesland, Het Lange Rond, De Waterlanden


Waterschap Hollandse Delta

Dordrecht

ca

Gespecialiseerd in de zorg voor waterkering, waterbeheersing en de zorg voor wegen.


Waterschap Hunze en Aa's

Veendam

ca

Zorgt voor de juiste hoeveelheid water van goede kwaliteit in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen


Zuiveringschap Limburg

Roermond

ca

Zorgt als waterschap voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de hele provincie Limburg


Wetterskip Marne-Middelsee

Bolsward

ca

Zorgt in het middenwesten van Friesland voor het juiste waterpeil en het op veilige hoogte en sterkte houden van oevers en kaden


Waterschap Peel en Maasvallei

Venlo

ca

Zorgt er in Noord- en Midden-Limburg voor dat het water in beken en sloten op een goed peil wordt gehouden


Waterschap Reest en Wieden

Meppel

caWaterschap Regge en Dinkel

Almelo

ca

Beheerder van het grond- en oppervlaktewater in Twente


Waterschap Rijn en IJssel

Doetinchem

ca

Gespecialiseerd in dijkbeheer, waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer


Hoogheemraadschap van Rijnland

Leiden

ca

Houdt uw voeten droog, het water schoon en de zee buiten de deur


Waterschap Rivierenland

Tiel

ca

Houdt zich bezig met het uitvoeren van taken, die zowel verband houden met de waterkwantiteit als met de waterkwaliteit in het beheersgebied van het waterschap.


Waterschap Roer en Overmaas

Sittard

ca

Zorgt voor de beken, vennen, plassen en de kaden langs de Maas


Hoogheemraadschap
van Schieland en de Krimpenerwaard

Rotterdam

ca

Zorgen voor bescherming tegen hoog water, de waterstanden in stad en polder, het zuiveren van rioolwater en de kwaliteit van oppervlaktewate


Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden

Houten

cr

Zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijke deel van de provincie Utrecht


Unie van Waterschappen

's-Gravenhage

vg

Overkoepelend orgaan van de waterschappen


Waterschap Vallei en Eem

Leusden

ca

Zorgt voor veilige dijken, optimale waterpeilen en schoon water


Waterschap Velt en Vecht

Coevorden

ca

Gespecialiseerd in watersysteembeheer en de waterzuiveringstaak


Waterschap Veluwe

Apeldoorn

ca

Zorgen voor veilige dijken, een juiste waterstand en schoon oppervlaktewater


Waterschap Wilck en Wiericke

Waddinxveen

ca

Beheert het complexe oppervlaktewatersysteem in het laaggelegen, intensief gebruikte en deels verstedelijkte poldergebied van Zuid-Holland


Waterschap Zeeuwse Eilanden

Middelburg

ca

Zorgt voor de zeeweringen, het oppervlaktewater en de plattelandswegen


Waterschap Zeeuws-Vlaanderen

Terneuzen

caWaterschap Zuiderzeeland

Lelystad

ca

Waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterkeringen.Hoeveelheden bepalen uit CAD-tekeningen? Klik hier!

Deze teller is gestart op woensdag 10 oktober 2007 om 0:00. Sinds die tijd zijn op bouwnetwerk.com pagina"s bekeken.
Bekijk de statistieken .

Zit uw bedrijf of het bedrijf dat u zoekt er niet bij? Meld u dan aan via BouwNetwerk.com.

Copyright (c) 2013 IDEOMA intelligent systems bv